Kõik pakkumised
TagasiEsilehtKasutustingimused
Tagasi üles

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebiportaali Suursoodus.ee (SUUR SOODUS OÜ) ja portaali kasutaja (edaspidi Klient) vahelisteks õigussuhete reguleerimiseks. Registreerudes Suursoodus.ee veebiportaali kasutajaks või teostades ostu käesolevas veebiportaalis annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

MÕISTED 

1.1 Kasutaja ehk Klient - Suursoodus.ee veebiportaalis registreeritud või registreerimata isik, kes on teostanud või teostamas ostu käesolevas veebiportaalis (internetiaadressil http://www.suursoodus.ee).

1.2 Suursoodus.ee - veebiportaal, mis turundab ja vahendab erinevate teenuspakkujate teenuseid või tooteid.

1.3 Teenuspakkuja - juriidiline isik, kelle teenuseid turundatakse ja müüakse Suursoodus.ee veebiportaalis.

1.4 Kupong või Voucher - Suursoodus.ee veebiportaalist ostetud teenuse kasutamist tõendav ja lubav dokument, mis lunastatakse teenuspakkuja juures toote või teenuse vastu.

TEENUS

2.1 Tingimustes nimetatud teenuse all mõeldakse kliendile võimaluse andmist teenuste või toodete ostmiseks Suursoodus.ee veebiportaali vahendusel. Suursoodus.ee vahendab veebiportaalis teenuste/toodete ostu-müüki.

2.3 Käesolevad tingimused on koostatud heas usus ja on kooskõlas heade tavadega ning Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega.

2.4 Kliendile, kes teostab ostu Suursoodus.ee veebiportaalis, väljastatakse e-posti vahendusel Kupong, mis sisaldab Teenuspakkuja nime, Kupongi väärtust, Kupongi maksumust, Kupongi kehtivust ja teisi teenuse lunastamist puudutavaid tingimusi.

2.5 Kupongi all mõistame dokumenti, mis sisaldab teenuse lunastamiseks unikaalset PIN koodi. Kupongi on võimalik rakendada ühekordselt.

2.6. Suursoodus.ee veebiportaalis teenust tarbides on Klient teadlik, milline on pakkumuse sisu, maksumus, kehtivusaeg jm pakkumist puudutav informatsioon ning vastutab täiel määral sooritatud ostu eest.

2.7 Suursoodus.ee pakub teenuse eest tasumiseks internetipõhiseid maksevõimalusi

2.7.1 Swedbank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.2 SEB Pank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.3 Danske Bank AS pangalingi makse võimalus;

2.7.4 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal makse võimalus.

SUURSOODUS.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kõikide teadete edastamine ja vahendamine Kliendi ja Suursoodus.ee vahel toimub elektrooniliselt e-posti vahendusel.

3.2 Klient sooritades ostu Suursoodus.ee veebiportaali vahendusel sõlmib müügilepingu Teenuspakkujaga.

3.3 Suursoodus.ee ei vastuta käesolevas veebiportaalist soetatud Kupongi alusel lunastamisele kuuluva teenuse või toote kvaliteedi, kättesaadavuse ja realiseeritavuse eest.

3.4 Suursoodus.ee ei vastuta kolmandate osapoolte poolt tekkinud võimalike tehniliste vigade pärast, mis puudutavad pangalingi maksete ebaõnnestumisi, häireid serveriteenustes, Kliendi internetiühenduse kõikumised ja teised tehnilised vead.

3.5 Suursoodus.ee-l on õigus, Kliendile ette teatades, piirata Kliendi veebiportaali kasutamisõigust s.h muuta veebiportaalis avaldatud informatsiooni või sulgeda Kliendi kasutajakonto, kui Klient:

3.5.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;

3.5.2 on esitanud Suursoodus.ee veebiportaalis valesid, eskitavaid või ebatäpseid andmeid;

3.5.3 levitab teadlikult valeinformatsiooni ja solvab Suursoodus.ee veebiportaali, Teenuspakkujaid või teisi inimesi.

Enne kasutamisõiguse piiramist SUUR SOODUS OÜ teatab sellest Kliendile ette ja selgitab piiramise põhjust.

3.6 Suursoodus.ee-l on õigus saata Kliendi e-posti aadressile või telefoni numbrile erinevaid kommertsteateid. Kliendil on õigus loobuda kommertsteadetest, teavitades vastavasisulisest soovist Suursoodus.ee klienditeenindust.

3.7 Suursoodus.ee-l on õigus katkestada pakutava teenuse ost / müük, misiganes ajahetkel, sellest eraldi osapooli teavitamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse muu katkemise põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja pakkumuste esitamise võimalus jätkub.

KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Klient kohustub esitama Suursoodus.ee veebiportaali kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid.

4.2 Klient kohustub Suursoodus.ee veebiportaali kasutama ainult käesolevate tingimuste raames nimetatud eesmärkidel ja tegema kõik endast oleneva, et mitte soodustada konto ligipääsu andmete levikut ja pettuste toime panemist.

4.3 Klient kohustub teavitama Suursoodus.ee klienditeenindust koheselt, kui tema konto ligipääsuandmed on sattunud kolmandate osapoolte valdusesse.

4.4 Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:

4.4.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebiportaalis võimaldatud tehinguid;

4.4.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

4.4.3. on teadlik, et sõlmib Suursoodus.ee veebiportaalis ostu sooritades müügilepingu Teenuspakkujaga;

4.4.4 on teadlik ja nõustub sellega, et Suursoodus.ee veebiportaalil on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

5.1 Suursoodus.ee veebiportaalil on õigus muuta veebilehel avalikustatud tüüptingimusi igal ajahetkel ja sellest etteteavitamata. Muudatused ei kehti nende Klientide suhtes, kes sõlmisid lepingu enne veebilehel muudatuste ilmumist.

5.2 Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest Suursoodus.ee veebiportaalis.

ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMINE

6.1 Suursoodus.ee veebiportaal ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

6.2 Suursoodus.ee veebiportaalil on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid Teenuspakkujale, kellel on omakorda õigus kasutada Kliendi isikuandmeid oma teenuse kvaliteedi tõstmiseks, turundamiseks ja arendamiseks.

6.3 Suursoodus.ee veebiportaal salvestab isikuandmeid üksnes digitaalsel kujul, mille privaatsuse tagamiseks ja kaitseks annab Suursoodus.ee veebiportaal endast parima.

6.4 Andmeid, mida Suursoodus.ee veebiportaal on saanud füüsilisest isikust Kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on Suursoodus.ee veebiportaalil õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

6.5 Klient annab nõusoleku isikuandmete kasutamiseks käesolevate kasutustingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Soovi korral on Kliendil õigus nõuda Suursoodus.ee veebiportaalilt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest Suursoodus.ee klienditeenindust.

LÕPPSÄTTED

7.1 Suursoodus.ee kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Suursoodus.ee veebiportaal lahendada läbirääkimiste teel, selle võimatuse korral pöördutakse Harju Maakohtusse.

7.2 Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt enda kohustused Suursoodus.ee veebiportaali ees.

7.3 Teenuse osutaja poolt kohustuse rikkumise puhul Kliendil on õigus kasutada Eesti võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ja/või pöörduda avaldusega Tarbijakaitseameti poole.